Publications

Our recent papers on graph computing

 • Bridging the Gap between Relational OLTP and Graph-based OLAP [ PDF ]
  2023 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 2023).
  Sijie Shen, Zihang Yao, Lin Shi, Lei Wang, Longbin Lai, Qian Tao, Li Su, Rong Chen, Wenyuan Yu, Haibo Chen, Binyu Zang, Jingren Zhou.
 • GLogS: Interactive Graph Pattern Matching Query At Large Scale [ PDF ]
  2023 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 2023).
  Longbin Lai, Yufan Yang, Zhibin Wang, Yuxuan Liu, Haotian Ma, Sijie Shen, Bingqing Lyu, Xiaoli Zhou, Wenyuan Yu, Zhengping Qian, Chen Tian, Sheng Zhong, Yeh-Ching Chung, Jingren Zhou.
 • Legion: Automatically Pushing the Envelope of Multi-GPU System for Billion-Scale GNN Training [ PDF ]
  2023 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 2023).
  Jie Sun, Li Su, Zuocheng Shi, Wenting Shen, Zeke Wang, Lei Wang, Jie Zhang, Wenyuan Yu, Yong Li, Jingren Zhou, Fei Wu.
 • Vineyard: Optimizing Data Sharing in Data-Intensive Analytics [ PDF ]
  The 42nd ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD), 2023.
  Wenyuan Yu, Tao He, Lei Wang, Ke Meng, Ye Cao, Diwen Zhu, Sanhong Li, Jingren Zhou.
 • Efficient Multi-GPU Graph Processing with Remote Work Stealing [ PDF ]
  The 39th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2023.
  Ke Meng, Liang Geng, Xue Li, Qian Tao, Wenyuan Yu, Jingren Zhou.
 • FLASH: A Framework for Programming Distributed Graph Processing Algorithms [ PDF ]
  The 39th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2023.
  Xue Li, Ke Meng, Lu Qin, Longbin Lai, Wenyuan Yu, Zhengping Qian, Xuemin Lin, Jingren Zhou.
 • GNNLab: A Factored System for Sample-based GNN Training over GPUs [ PDF ]
  The 17th ACM SIGOPS European Conference on Computer Systems (EuroSys), 2022.
  Jianbang Yang, Dahai Tang, Xiaoniu Song, Lei Wang, Qiang Yin, Rong Chen, Wenyuan Yu, and Jingren Zhou.
 • GraphScope: A Unified Engine For Big Graph Processing [ PDF ]
  The 47th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), 2021.
  Wenfei Fan, Tao He, Longbin Lai, Xue Li, Yong Li, Zhao Li, Zhengping Qian, Chao Tian, Lei Wang, Jingbo Xu, Youyang Yao, Qiang Yin, Wenyuan Yu, Jingren Zhou, Diwen Zhu, and Rong Zhu.
 • GraphScope: A One-Stop Large Graph Processing System [ PDF ]
  The 47th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), demo, 2021.
  Jingbo Xu, Zhanning Bai, Wenfei Fan, Longbin Lai, Xue Li, Zhao Li, Zhengping Qian, Lei Wang, Yanyan Wang, Wenyuan Yu, and Jingren Zhou.
 • Automating Incremental Graph Processing with Flexible Memoization [ PDF ]
  The 47th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), 2021.
  Shufeng Gong, Chao Tian, Qiang Yin, Wenyuan Yu, Yanfeng Zhang, Liang Geng, Song Yu, Ge Yu, and Jingren Zhou.
 • GAIA: A System for Interactive Analysis on Distributed Graphs Using a High-Level Language [ PDF ]
  18th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI), 2021.
  Zhengping Qian, Chenqiang Min, Longbin Lai, Yong Fang, Gaofeng Li, Youyang Yao, Bingqing Lyu, Xiaoli Zhou, Zhimin Chen, and Jingren Zhou.
 • FlexGraph: A Flexible and Efficient Distributed Framework for GNN Training [ PDF ]
  The 16th ACM SIGOPS European Conference on Computer Systems (EuroSys), 2021.
  Lei Wang, Qiang Yin, Chao Tian, Jianbang Yang, Rong Chen, Wenyuan Yu, Zihang Yao, and Jingren Zhou.
 • Maximum Biclique Search at Billion Scale [ PDF ]
  The 46rd International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), 2020. Best Paper Runner-up
  Bingqing Lyu, Lu Qin, Xuemin Lin, Ying Zhang, Zhengping Qian, and Jingren Zhou.
 • Adaptive Asynchronous Parallelization of Graph Algorithms [ PDF ]
  ACM Transactions on Database Systems (TODS) 45(2): 6:1-6:45, 2020. (invited)
  Wenfei Fan, Ping Lu, Wenyuan Yu, Jingbo Xu, Qiang Yin, Xiaojian Luo, Jingren Zhou, and Ruochun Jin.
 • Parallelizing Sequential Graph Computations [ PDF ]
  ACM Transactions on Database Systems (TODS) 43(4): 18:1-18:39, 2018 (invited)
  Wenfei Fan, Wenyuan Yu, Jingbo Xu, Jingren Zhou, Xiaojian Luo, Qiang Yin, Ping Lu, Yang Cao and Ruiqi Xu
 • Real-time Constrained Cycle Detection in Large Dynamic Graphs [ PDF ]
  The 44rd International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), 2018.
  Xiafei Qiu, Wubin Cen, Zhengping Qian, You Peng, Ying Zhang, Xuemin Lin, and Jingren Zhou.
 • GRAPE: Parallelizing Sequential Graph Computations [ PDF ]
  The 43rd International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), demo, 2017. Best Demo Award.
  Wenfei Fan, Jingbo Xu , Yinghui Wu, Wenyuan Yu, Jiaxin Jiang
 • Parallelizing Sequential Graph Computations [ PDF ]
  ACM SIGMOD Conference on Management of Data (SIGMOD), 2017. Best Paper Award.
  Wenfei Fan, Jingbo Xu, Yinghui Wu, Wenyuan Yu, Jiaxin Jiang, Zeyu Zheng, Bohan Zhang, Yang Cao, Chao Tian.